Get Adobe Flash player

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminie składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Kraśnik

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. od 03.02.2020 r. 

do 07.02.2020 r.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 10.02.2020 r. 

do 28.02.2020 r.

od 11.05.2020 r. 

do 15.05.2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7, art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. od 02.03.2020 r. 

do 13.03.2020 r.

od 18.05.2020 r. 

do 21.05.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 01.04.2020 r. 22.05.2020 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 02.04.2020 r. 

do 06.04.2020 r.

od 25.05.2020 r. 

do 28.05.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 07.04.2020 r. 29.05.2020 r.
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 07.04.2020 r. do 29.05.2020 r.